تعرفه های سایت رایان تابان

اولیه
500 هزار تومان
دامنه رایگان (ir)
هاست 200mb
responsive
طرح گرافیکی : 1
پشتیبانی 1 ساله
آموزش حضوری + فیلم
استاندارد
1 میلیون تومان
دامنه رایگان (com.)
هاست 500mb
responsive
طرح گرافیکی : 3
پشتیبانی 1 ساله
آموزش حضوری + فیلم
اختصاصی
1/5 میلیون تومان
دامنه رایگان (com.)
هاست 1000mb
responsive
طرح گرافیکی : اختصاصی
پشتیبانی 1 ساله
آموزش حضوری + فیلم